خصوصیات سیستم کرتین وال یونیتایز Curtain Wall Unitize-Stick System

سیستم کرتین وال یونیتایز Curtain Wall Unitize-Stick System
  • دارای بالاترین سرعت نصب
  • اجرای حداقلی فرآیند آماده سازی در محل پروژه، به دلیل انجام مراحل کامل ساخت در کارخانه
  • کیفیت بالاتر اجرا و امکان کنترل کیفیت دقیق تر به واسطۀ اجرا و تولید در کارخانه
  • امکان نصب شیشه و سایر مصالح قابل مصرف بر روی تک تک نماها قبل از اجرای نصب
  • به حداقل رسیدن تعداد مراحل اجرایی نما
  • تسهیل نصب در ارتفاعات بالا، بدون نیاز به سازه، داربست
افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
خانهپروژه هامقالاتتماس