نمای کرتین وال فیس کپ – Face cap

نمای کرتین وال فیس کپ (face cap)

در نمای کرتین وال فیس کپ (face cap) بعد از نصب لامل‌های عمودی و افقی شیشه‌های نمای کرتین وال در فضای مابین این لامل‌های قرار می گیرند. سپس از مصالحی تحت عنوان درپوش (cap) و اتصال مخفی آنهای با دماغه لامل شیشه‌های در محل خود فیکس می‌شوند.

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
خانهپروژه هامقالاتتماس